Spotkanie C1 – 24-26.01.2018r

W dniach 24-26 stycznia 2017 roku w IV Liceum  Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach odbyło się spotkanie projektowe C1 – Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników w ramach realizacji działań projektowych programu Erasmus + „Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych”.

20180126_120306

W spotkaniu wzięli udział  matematycy  z grup projektowych z każdego kraju: z Polski, Rumuni i Włoch. Osoby te, są zaangażowane w projekt. Na co dzień pracujące z młodzieżą. Są wysoko wykwalifikowanymi  praktykami w swojej dziedzinie, pragną jednak poznać nowe techniki i metody pracy z uczniami w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych oraz umiejętności swoich uczniów.  W wymianie doświadczeń i wypracowywaniu nowych pomysłów nauczycieli matematyki wspomagali nauczyciele języka angielskiego, mający doświadczenie przy realizacji innych projektów oraz wysokie kwalifikacje językowe.

Dzień 1 – 24.01.2018r

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości z Włoch i Rumunii w murach IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka oraz spotkania z Panią Dyrektor Katarzyną Ziemiec i Panem Wicedyrektorem Dariuszem Krzyżewskim.

Po przedstawieniu Gości, Pani Dyrektor życzyła wszystkim owocnej pracy i miłego pobytu w IV LO.

20180124_084737

O godz. 9.00 rozpoczęła się Konferencja Szkoleniowa „Metoda projektów na lekcjach matematyki i przedmiotów ścisłych”. Konferencję prowadziła Pani Hanna Micińska – specjalizująca się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Trenerka prowadząca szkolenie jest osobą zatrudnioną przez doświadczoną firmę „Oświata i  biznes” – Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, która realizowała przygotowanie konferencji i jest firmą wspierająca rozwój zawodowy nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu i według standardów europejskich. Tłumaczem była Pani Jolanta Walecka posiadająca bardzo duże doświadczenie -wiele lat pracowała jako tłumacz w ambasadzie Indii.

 

Konferencja składała się z dwóch modułów. Pierwszy moduł nosił tytuł: „Metoda projektów na lekcjach matematyki i  przedmiotów ścisłych” drugi: „Metoda projektu w w matemayce”.

Podczas pierwszego modułu „Metoda projektów na lekcjach matematyki i  przedmiotów ścisłych” uczestnicy konferencji zostali zapoznani z:

 • Ideą metody aktywizującej jaką jest praca metodą projektu
 • Czym jest nabywanie kompetencji przez ucznia
 • Jakich sfer psychiki może dotyczyć aktywność uczniów
 • Historią pracy metoda projektu
 • Czym jest metoda projektów i co ją wyróżnia od innych metod pracy z uczniem
 • Podmiotowym traktowaniem ucznia
 • Sposobami oceniania pracy metodą projektu
 • Roli nauczyciela w pracy metodą projektu
 • Fazach realizacji projektu
 • Tworzeniu zespołów projektowych
 • Czasie trwania projektów
 • Produktach prac projektem
 • Dokumentacji projektowej
 • Prezentacji projektu przez uczniów

Drugi moduł : „Metoda projektu w matematyce” poświęcony był zagadnieniom:

 • Jakie umiejętności rozwija praca metodą projektu
 • Co otrzymuje, jakie kompetencje ćwiczy matematyk pracując metodą projektu
 • Jakie są etapy realizacji projektu matematycznego
 • Co zrobić, jeśli uczniowie nigdy nie pracowali metodą projektu a jak postępować gdy ta metoda jest już znana uczniom
 • Przykład projektu jaki można zrealizować na lekcji: zakup pizzy z różnymi opcjami dodatków –zastosowanie funkcji liniowej w praktyce

Nauczyciele uczestniczący w konferencji zostali wyposażeni w praktyczne narzędzia i wskazówki do pracy metodą projektu.

Po konferencji nauczyciele wymienili się wnioskami na temat pracy metodą projektu. Wspólnie wypracowali tematy projektów możliwych do zrealizowania przez uczniów. Mogą to być projekty długoterminowe jaki  i  takie do zrealizowania na jednej lub dwóch lekcjach matematyki.

Propozycje tematów:

W czasie rozmowy o metodach pracy nauczyciele matematyki wymienili się informacjami o wymiarze godzinowym jaki realizują w swoich szkołach oraz o zakresie materiału i o podstawie programowej z matematyki w zakresie podstawowy i rozszerzonym.

Nauczyciele również dyskutowali o rodzajach konkursów, w jakich uczniowie biorą udział i stopniu trudności zadań na olimpiadach matematycznych. Podzielili się radami dotyczącymi przygotowywania uczniów do tych konkursów.

Dzień 2 – 25.01.2018r

Spotkanie zgodnie z harmonogramem rozpoczęło się o godz. 8.30. Nauczyciele szkoły polskiej zaprezentowali gościom z Włoch i Rumunii bazę dydaktyczną szkoły. Nauczyciele zobaczyli pracownie matematyczne, językowe, pracownię biologiczną, pracownie historyczne. Odwiedzili sale gimnastyczną, pokój nauczycielski, sklepik szkolny,  bibliotekę oraz czytelnię ze strefą relaksu dla uczniów. W czasie przerwy rozmawiali z uczniami IV LO. Dodatkową atrakcją dla Gości było zobaczenie uczniów w piżamach, gdyż akurat w ten dzień samorząd szkolny zorganizował dzień tematyczny – piżamowy. W rozmowie z nauczycielami wzięli  udział uczniowie z grup eksperymentalnych, opowiedzieli oni o swoich oczekiwaniach i przygotowaniach jakie mają miejsce z ich strony w działaniach projektowych.

Kolejnym puntem harmonogramu jaki miał miejsce była prezentacja projektu „Alfabet matematyki” realizowanego przez nauczyciela matematyki z grupy projektowej z Polski – panią Katarzynę Trajdos.

Pani Katarzyna Trajdos przygotowała prezentację, w której przedstawiła główne cele projektu, w jaki sposób projekt był realizowany i do jakich uczniów był skierowany. W głównej części swojego wystąpienia matematyczka skupiła się na pokazaniu pracy metodą projektu, jaką wykorzystała na podstawie stworzonych przez siebie WebQestów (10 sztuk).

http://alfabetmatematyki.blogspot.com/p/webqesty.html

Pracując tą metoda uczniowie mieli z góry narzucone tematy projektów a jedynie losowali swój, później w grupach realizowany.
Produktem finalnym, jaki miała stworzyć każda grupa był krótki 5-7 minutowy film,  pokazujący praktyczne zastosowanie matematyki.

Powstało w ten sposób 7 filmów.

Filmy te są wykorzystywane na lekcjach matematyki w czasie przerabiania materiału związanego z zagadnieniem poruszanym w filmie.

Uczniowie zostali na początku pracy projektowej zapoznani z wszystkim zasadami jakie obowiązują pracując metoda projektu. Zadaniem uczniów był podział w grupie na zadania i role jakie otrzymała każda osoba: reżyser, menedżer, filmowiec, montażysta, scenarzysta. Również uczniowie mieli przygotować kalendarz swoich działań. Przystępując do pracy projektem uczniowie poznali zasady oceniania.

Po zakończeniu i oddaniu wszystkich prac została dokonana przez uczniów ewaluacja. Nauczycielka wykorzystała metodę dłoni i termometru.

Praca metodą projektu trwała od września do grudnia. Gościom z Włoch i Rumuni zostały zaprezentowane dwa filmy zrealizowane przez uczniów.

Alfabet matematyki – prezentacja

Po prezentacji projektu uczestnicy spotkania mieli okazję udać się do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i zobaczyć perłę architektury i miejsce muzyki na Śląsku. Budowla powstała na terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Autorem projektu jest Tomasz Konior z zespołem, akustykę Wielkiej Sali Koncertowej zaprojektował Yasuhisa Toyota z przedsiębiorstwa Nagata Acoustics. Budowa rozpoczęła się w 2012 roku. Generalnym wykonawcą była firma Warbud. Pierwszy koncert miał miejsce w 2014r.

W czasie zwiedzania nauczyciele zobaczyli główną salę koncertową, zaplecze, miejsce odpoczynku artystów, piękne wnętrza, sale kameralną.

Po krótkiej przerwie artystycznej grupa projektowa udała się do szkoły by  realizować zaplanowane działania.

Nauczyciele matematyki z pomocą anglistów wymienili doświadczenia i  pomysły  na temat wykorzystania narzędzi TIK w pracy nauczyciela matematyki w szkole.

Rozmawiano również na temat  stosowanych narzędzi dydaktycznych, metod aktywizujących, sposobu pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się.

Matematycy pracowali w grupie. Zgromadzone zostały materiały do publikacji projektowej: nowe zadania – pokazujące praktyczne zastosowanie matematyki, katalog tematów lekcyjnych wykorzystujących wypracowane w projekcie narzędzia.

W czasie rozmów nauczycieli wymienili się pomysłami nad wzbogaceniem planu pracy z grupą eksperymentalną.

W czasie pracy nad zgromadzonymi materiałami nauczyciele  analizowali ankietę, testy diagnostyczne, wywiady z uczniami, wymieniali się uwagami z doświadczeń z pracy w grupie eksperymentalnej,  sukcesów i porażek uczniów.  Oceniono mocne i słabe strony dotychczasowych działań. Przedstawione zostały pomysły na szukanie rozwiązań konkretnych trudności w realizacji podstawy programowej. Ostatnim elementem dyskusji było dzielenie się pomysłami na włączanie uczniów w proces edukacyjny.

Dzień 3 – 26.01.2018

W czasie trzeciego dnia spotkania nauczyciele z Włoch i RumunIi oraz nauczyciele polscy mogli wziąć udział w dwóch lekcjach otwartych z matematyki, jakie przeprowadziła Pani Katarzyna Trajdos. Pierwsza lekcja w klasie 2c „Wartość największa i najmniejsza funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym” miała na celu zastosowanie apletów Geogebry na lekcjach matematyki, oraz lekcja w klasie 1f „Wykorzystanie gamifikacji na lekcjach matematyki – potęgi, pierwiastki, logarytmy”.

W czasie pierwszej lekcji Pani Trajdos pokazała jak praktycznie zastosować GeoGebrę. Uczniowie rozwiązując zadania na tablicy mogli później w sposób graficzny sprawdzić otrzymane wyniki korzystając z przygotowanego przez nauczycielkę apletu. Również wykorzystanie GeoGebry i  graficznej interpretacji zadania było punktem wyjścia do dyskusji nad warunkami zadania. W czasie tej lekcji Pani Katarzyna Trajdos wykorzystała również jedną z metod aktywizujących –  przy powtórzeniu wiadomości z poprzednich lekcji – powstała mapa myśli.

Druga lekcja miała na celu pokazanie wykorzystania gamifikacji na lekcjach matematyki. Była to lekcja powtórzeniowa. W pierwszej części lekcji uczniowie rozwiązali quiz przygotowany na stronie www.quizizz.com

Quiz ma formę zadań zamkniętych z jedną dobra odpowiedzią. Uczniowie po rozwiązaniu zadania otrzymują informacje na którym znajdują się miejscu oraz po rozwiązaniu wszystkich zadań można zobaczyć wyniki wszystkich uczniów posegregowane od największej liczby zdobytych punktów.

W drugiej części lekcji uczniowie podzielili  się na grupy 4 osobowe. Każda grupa otrzymała jeden kod QR z 10 zadaniami do rozwiązania.  Zadaniem uczniów było rozwiązanie zadań i zamalowanie pól kodu, tak aby otrzymać rozwiązanie – ukryte hasło. Grupa, która rozwiązała zadanie otrzymała nagrodę. Zadania – kody zostały przygotowane w programie: http://mal-den-code.de/

Po przeprowadzeniu lekcji wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Pana Wicedyrektora Dariusza Krzyżewskiego certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu.

Później grupa nauczycieli udała się do budynku Wydziału Matematyki – Uniwersytetu Śląskiego,  gdzie Pani dr Sylwia Kania pracownik naukowy Instytutu Matematyki – Zakładu dydaktyki matematycznej wygłosiła wykład dotyczący modelowania matematycznego. Pani dr Kania poruszyła również  temat formy egzaminu maturalnego z matematyki i zadań z jakimi uczniowie najczęściej mają trudności. Przytoczyła przykłady zadań dotyczących modelowania matematycznego i wskazówek jak takie zadania rozwiązywać. Po wykładzie miała miejsce dyskusja i wymiana doświadczeń związana z egzaminami maturalnymi.

Po krótkim spacerze z Uniwersytetu w kierunku Strefy Kultury uczestnicy spotkania udali się do Nikiszowca, gdzie dzięki uprzejmości i przyjęciu zaproszenia prezes Związku Górnośląskiego Pan Grzegorz Franki oprowadził nauczycieli z Włoch, Rumuni i Polski po zabytkowej dzielnicy Katowic. Opowiedział o historii tego miejsca, o tym jak powstało osiedle na Nikiszowcu, dla kogo było zbudowane. Również uczestnicy spotkania mogli posłuchać jak pan Grzegorz Franki opowiadał o historii Katowic oraz złocie Śląska – węglu i kopalniach, w których pracowali miejscowi mieszkańcy. Świetności w czasie historycznego spaceru po Nikiszowcu dodawał strój w jakim wystąpił Pan Franki – prawdziwie Śląski strój ludowy.

Po spacerze uczestnicy spotkania udali się do hotelu. Nauczyciele Polscy podziękowali za przyjazd a nauczyciele z Włoch i Rumuni podziękowali za wspaniałe przyjęcie, ciekawy program i poznane nowe metody i narzędzia pracy, za dobrą atmosferę, dobrze i pracowicie spędzony czas.

 

Advertisements

Lekcje języka angielskiego

Od lis20180105_145719topada 2017r grupa projektowa nauczycieli matematyki  z Polski uczestnicy w lekcjach języka angielskiego. Zajęcia prowadzi Pan Marcin Sokola ze szkoły językowej Empik School.

Zajęcia mają na celu poprawienie umiejętności komunikacyjnych w kontaktach ze szkołami partnerskimi oraz dają możliwość wprowadzania pojęć matematycznych w języku angielskim na lekcjach matematyki. Dzięki udziałowi w kursie nauczyciele wzbogacają  znajomość języka angielskiego w zakresie pojęć matematycznych. Nabywane przez nauczycieli umiejętności językowe otwierają  możliwości z których chcą skorzystać. Dzięki nim mogą wzbogacić się o międzynarodowe doświadczenia  w nauczania matematyki.

20180105_145754

Drugi Wywiad dla audycji radiowej “Czas na nas” w Radio Katowice

3 stycznia 2018r uczennice klasy 2e biorące udział w działaniach związanych z realizacją projektu Erasmus+ udzieliły wywiadu dla audycji radiowej “Czas na nas” nadawanej w Radio Katowice w każdą środę o 19.15  na 102.2FM.

Rozmowę prowadziła Natalia Wrocławska z klasy 3d – współprowadząca audycję.

Tematyka rozmowy była ścisłe związana z działaniami w jakich uczniowie klas drugich, w szczególności klas humanistycznych, biorą udział. Koordynatorki programu  – Pani  prof. Katarzyna Trajdos przypomniała jakie są cele projektu a Pani. prof. Lucyna Pawłowska opowiedziała o zbliżającej się wizycie nauczycieli z Włoch i Rumuni w Polsce oraz o planowanym wyjeździe uczniów do Włoch w maju 2018r. Uczennice klasy 2e opowiedziały o pracy metodą projektu jaki realizują w swojej klasie, o przygotowaniach ciekawostek matematycznych w formie prezentacji multimedialnej oraz o przygotowaniu jednego z zagadnień matematycznych z podstawy programowej w języku angielskim w formie plakatu.

Po wywiadzie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wypełnienia ankiety rekrutacyjnej do krótkoterminowego wyjazdu uczniów.

 

Ankieta rekrutacyjna

ankietaZapraszamy do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej do krótkoterminowych wymian uczniów. W roku 2018r planowany jest w maju wyjazd do Włoch.

Ankieta_rekrutacyjna

Zgodnie z regulaminem rekrutacji uczniowie zainteresowani udziałem w wymianie powinni do 20.02.2018r. :

 • przygotować krótki opis po angielsku danego zagadnienia matematycznego (lista zagadnień matematycznych u mgr K. Trajdos od 20.09.2017r),
 • przygotować prezentację multimedialną w języku polskim dotyczącą ciekawostki matematycznej – informacje o ciekawostkach i formach dostępne na stronie projektu od 20.09.2017r.,
 • wykazać się zaangażowaniem w działania projektowe ( tworzenie piktogramów, pomoc w przygotowaniu wizyty nauczycieli w Polsce, uczestnictwo w ogólnodostępnych działaniach:
  • konkurs fotograficzny z nagrodami zatytułowany „Architektura naszych miast oczami matematyki”, “Zjawiska fizyczne”,
  • konkurs na film w języku angielskim p.t. „Nasza ojczyzna, region, miasto, portrety rodzimych, słynnych matematyków”
  • praca metodą projektu-grupy eksperymentalne,
 • wypełnić i złożyć ankietę rekrutacyjną podsumowującą zaangażowanie w projekt kolejność składania ankiet nie decyduje o wyniku rekrutacji, zaangażowanie w działania projektowe będzie punktowane,
 • W sytuacji tej samej ilości punktów, będzie brana pod uwagę ocena z zachowania ucznia, jak również będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe oraz opinia wychowawcy.

 

Ankietę można składać u Pani prof. Lucyny Pawłowskiej

lub u Pani prof. Katarzyny Trajdos.

Telekonferencja 30.11.2017r

30 listopada 2017r odbyła się  pierwsza telekonferencja między szkołami partnerskimi. W telekonferencji uczestniczył zespół projektowy z Polski, Włoch i Rumuni.

W czasie telekonferencji podsumowano wyniki ankiety „Dobre praktyki w nauczaniu matematyki”, testu kompetencji matematycznych na starcie dla klas drugich w szczególności dla grup eksperymentalnych, wymieniono wnioski z dyskusji z uczniami “Jak nas uczyć matematyki”. Wnioski i analiza ankiet, testu kompetencji i dyskusji z uczniami znajdzie swoje odniesienie w  planie pracy dla grup eksperymentalnych.

Dodatkowo omówiono wyniki ankiety dla nauczycieli “Wykorzystanie TIK, metod aktywizujących oraz pracy metodą projektu w pracy Nauczyciela matematyki“.

Działania projektowe

21 listopada uczniowie wszystkich klas drugich IV Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w teście  badającym kompetencje matematyczne. Test ma na celu zbadanie poziomu umiejętności i kompetencji w klasach, które docelowo będą klasami eksperymentalnymi gdzie stopniowo będą wdrażane efekty działań projektowych, porównawczych w celu weryfikacji skuteczności podejmowanych działań.

Również w dniach 20-24 listopada  nauczyci20171122_142123[1]ele  matematyki jak i uczniowie wzięli udział w badaniu ankietowym. Dla nauczycieli w sposób elektroniczny  została przygotowana przez zespół projektowy ankieta: “Wykorzystanie TIK, metod aktywizujących oraz pracy metodą projektu w pracy Nauczyciela matematyki

Uczniowie klas drugich, w szczególności klas eksperymentalnych wzięli udział w ankiecie: “Dobre praktyki w nauczaniu matematyki“.

 

Spotkanie Projektowe

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

w Somma Vesuviana miało miejsce w dniach  26.10.2017r. – 27.10.2017r.

20171027_125539

W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy ze wszystkich szkół projektowych:

IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach (Polska),
Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli z  Somma Vesuviana (Włochy)
oraz z  Liceul Tehnologic “Henri Coanda” z Ramnicu Valcea (Rumunia).

 

Spotkanie było bardzo pracowite. Zaowocowało wieloma dyskusjami, rozmowami, pomysłami.

This slideshow requires JavaScript.

W czasie spotkania:

 1. Omówiono zadania projektowe poszczególnych partnerów.
 2. Omówiono sposoby organizacji mobilności i ustalono terminy mobilności na rok szkolny 2017/2018:

C1 Polska 24.01.2018r. – 26.01.2018r

C2 Rumunia 26.03.2018r. – 28.03.2018r.

C3 Włochy  21.05.2018r. – 25.05.18r.

 1. Omówiono kryteria rekrutacyjne, przeanalizowano proces rekrutacyjny.
 1. Przypomniano o działaniach projektowych w najbliższej przyszłości:
  • przeprowadzenie ankiety wśród uczniów ‘Dobre praktyki w nauczaniu matematyki’ (listopad 2017r.)
  • przeprowadzenie testu kompetencji matematycznych w grupach eksperymentalnych (listopad 2017r.)
  • organizacja kursu języka angielskiego dla nauczycieli (listopad/grudzień 2017r.)
  • przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli matematyki, dotyczącej stosowania narzędzi TIK, metod aktywacyjnych, metody projektu (listopad/grudzień 2017r.)
 1. Przeanalizowano przedmiot ewaluacji, narzędzia ewaluacyjne, przypomniano o:
  • konieczności zbierania w cyklu miesięcznym opinii uczniów grup eksperymentalnych dotyczących wprowadzanych działań projektowych (propozycja wykorzystania narzędzi na eTwinning),
  • konieczności zebrania informacji od nauczycieli matematyki na początku i na koniec projektu, dotyczących stosowania narzędzi TIK, metod aktywacyjnych, metody projektu,
  • konieczności zbierania opinii po każdej mobilności (odpowiedzialny za narzędzie ewaluacyjne – gospodarz spotkania).
 1. Dokonano analizy części składowych przyszłych produktów projektu:
  1. publikacji projektowej, tu:
   • wnioski z ankiety ‘Dobre praktyki w nauczaniu matematyki’
   • materiały z konferencji ‘Metody aktywizujące’, ‘Praca metodą projektu’ oraz wnioski nauczycieli po konferencjach
   • lista tematów mini-projektów matematycznych wypracowanych w trakcie spotkania C1 w Polsce
   • lista metod aktywizujących wypracowanych podczas spotkania C2 w Rumunii
   • pomysły na stosowanie gamifikacji na lekcjach matematyki, przykłady z linkami do darmowych stron
   • zadania matematyczne z kontekstem realistycznym
   • scenariusze lekcji obserwowanych podczas krótkich programów szkoleniowych nauczycieli

2. e-book, tu

szczegółowy opis projektów wykonywanych podczas mobilności uczniów

 1. Omówiono oczekiwania w stosunku do sukcesu projektu.
 2. Przedstawiono szczegóły zbierania dokumentów ewaluacyjnych.
 3. Ustalono grafik telekonferencji.
 4. Omówiono sposoby upowszechniania projektu.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły Włoskiej Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym.