Project Regulations – Poland

Regulamin projektu

 „Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych“

I. W projekcie oferowane są działania z których mogą skorzystać:

wszyscy uczniowie:

 • konkurs fotograficzny z nagrodami zatytułowany „Architektura naszych miast oczami matematyki”, “Zjawiska fizyczne”,
 • konkurs na film w języku angielskim p.t. „Nasza ojczyzna, region, miasto, portrety rodzimych, słynnych matematyków”
 • zajęcia z języka angielskiego ‘Maths in English’,
 • warsztaty „Jak zrobić książeczkę elektroniczną”,
 • warsztaty „Przygotowanie gry miejskiej”

wybrani uczniowie na drodze rekrutacji: wyjazdy do szkół partnerskich

II. Rekrutacja do krótkoterminowych wymian grup uczniów:

 1. We wrześniu 2017 i 2018 nauczyciele matematyki wybiorą spośród uczniów klas drugich osoby, które będą pracować w grupach eksperymentalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w projekcie w grupach eksperymentalnych będą pracować uczniowie doświadczający specyficznych trudności w rozwijaniu kompetencji matematycznych, nie wynikających jednak z niskiej frekwencji, ogólnie niewłaściwego stosunku do nauki,  czy niewłaściwego zachowania na zajęciach lekcyjnych (co najmniej ocena dobra z zachowania).
 1. Uczestnicy grup eksperymentalnych będą mogli w pierwszej kolejności wziąć udział w rekrutacji do krótkoterminowych wymian grup uczniów.
 2. Kryteria rekrutacyjne dotyczące krótkoterminowych wymian grup uczniów
  • wyjazd do Włoch – maj 2018r. w pierwszym roku projektu,
  • wyjazd do Rumunii – maj 2019r. w drugim roku projektu

a) W rekrutacji będą brani pod uwagę uczniowie klas drugich, w pierwszej kolejności z grup eksperymentalnych,

b) Zainteresowani uczniowie powinni do 20.02.2018r. :

  • przygotować krótki opis po angielsku danego zagadnienia matematycznego – lista zagadnień matematycznych oraz instrukcja wykonania od 25.09.2017r. – lista zagadnień,
  • przygotować prezentację multimedialną w języku polskim dotyczącą ciekawostki matematycznej – informacje o ciekawostkach i formach dostępne na stronie projektu od 25.09.2017r. – lista tematów,
  • wykazać się zaangażowaniem w działania projektowe ( tworzenie piktogramów, pomoc w przygotowaniu wizyty nauczycieli w Polsce, uczestnictwo w ogólnodostępnych działaniach opisanych w punkcie I, praca metodą projektu-grupy eksperymentalne),
  • wypełnić i złożyć ankietę rekrutacyjną podsumowującą zaangażowanie w projekt (ankieta rekrutacyjna będzie dostępna na stronie projektu od 04.12.2017r.) kolejność składania ankiet nie decyduje o wyniku rekrutacji, zaangażowanie w działania projektowe będzie punktowane,
  • W sytuacji tej samej ilości punktów, będzie brana pod uwagę ocena z zachowania ucznia, jak również będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe oraz opinia wychowawcy.
 1. Rekrutacja rozpocznie się 25.09.2017r. i zakończy się 20.02.2017r.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej będą wchodzić:
  • mgr Katarzyna Ziemiec,
  • mgr Katarzyna Trajdos
  • mgr Małgorzata Ruchała,
  • mgr Lucyna Pawłowska,
  • mgr Kinga Paulewicz-Sopala.
 1. Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników na podstawie wyżej wymienionych kryteriów, sporządzi listę uczestników projektu i listę rezerwowych.
 2. Ogłoszenie wyników naboru zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie. Dokumentacja rekrutacyjna będzie dołączona do dokumentacji projektu.
 3. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji do krótkoterminowych wymian grup uczniów, uczestnicy zobowiązani są do:
  • aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach z języka angielskiego „Maths in English”, warsztatach „Jak zrobić książeczkę elektroniczną” , „Przygotowanie gry miejskiej”,
  • czynnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów projektu w czasie jego trwania,
  • aktywnego udziału w realizacji zadań projektowych,
  • terminowego wykonywania przydzielonych zadań,
  • promowania projektu wśród społeczności szkolnej,
  • przestrzegania regulaminu wyjazdów zagranicznych,
  • przestrzegania regulaminu zakwaterowania podczas wyjazdów zagranicznych,
  • godnego reprezentowania szkoły na forum międzynarodowym,
  • udziału w ewaluacji i upowszechnianiu projektu,
  • bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie,
  • zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu, które będą przetwarzane tylko w celu realizacji niniejszego projektu i sprawozdawczości związanej z projektem.
 1. W przypadku niewywiązywania się z zadań wymienionych w p.II.8 lub rezygnacji z uczestnictwa w wyjazdach, komisja rekrutacyjna dokona rekrutacji uzupełniającej korzystając z listy rezerwowej.
 2. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do przedłożenie ewentualnej rezygnacji na piśmie do koordynatorów projektu.

III. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2017 i obowiązuje do 31.08.2019, do czasu zakończenia realizacji projektu.

IV.  Koordynatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

V. Interpretacja ostateczna niniejszego regulaminu należy do koordynatorów projektu.

Advertisements